Regler & RutinerArbetskläder

 • Privata ytterkläder förvarar vi i omklädningsrummen alternativt för kontorspersonal i garderoben vid entrén eller kontor.
 • Tilldelade skyddsskor ska användas av all personal i produktionen.
 • I produktionen används tilldelade arbetskläder.
 • Utslitna arbetskläder utbytes vid behov.

 

 

Arbetsmiljö

Ett av KB Components långsiktiga mål är trivsel och engagemang där vi samarbetar med Great Place to Work för att säkerställa att vi lever upp målet att erbjuda en av Sveriges bästa arbetsplatser. Företaget och alla medarbetare utformar tillsammans arbetsmiljön. Företaget har dock huvudansvaret för att nödvändiga åtgärder vidtas och fullföljs.

 

Det formella Arbetsmiljö- och skyddsverksamhet baseras främst på regler och intentioner i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöavtalet samt olika föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Arbetet bedrivs långsiktigt med mål och handlingsplaner.

 

Som anställd är du skyldig att följa företagets regler och föreskrifter och förväntas även delta aktivt i vårt GPTW arbete.

 

 

Allmänna bestämmelser

 • Maskiner, formsprutor och kringutrustning får endast användas till arbeten som beordrats av chef under arbetstid och ej till privata ändamål.
 • Följ den instruktion som lämnats under utbildning eller vid arbetets början.
 • Vid arbete vid maskin, följ gällande bestämmelser.
 • Använd den tilldelade personliga skyddsutrustningen och kontrollera att den fungerar.
 • Respektera de uppsatta skydden och avlägsna inte skyddsanordningar.
 • Anmäl genast olycksfall och tillbud till din chef.
 • Håll ordning och reda på arbetsplatsen och lägg skräp i avsedda kärl.

 

Kom ihåg att riskerna för olycksfall är störst för den som inte är van vid arbetet. Tveka aldrig att rådfråga din chef, erfarna arbetskamrater eller skyddsombud.

 

Om Du upplever en brist i din arbetsmiljö, tala då först med din chef som i samverkan med anställda och fackliga företrädare arbetar för en god arbetsmiljö.

 

Skyddsombud

På alla arbetsställen med minst fem anställda skall ett lokalt skyddsombud utses. Det är alltid arbetstagarna som utser skyddsombud, inte arbetsgivaren. Skyddsombuden är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor och ska inom respektive områden verka för en tillfredsställande arbetsmiljö och för att engagera personalen att aktivt delta i arbetet att skapa en god arbetsmiljö.

 

Ditt skyddsombud verkar för en god arbetsmiljö och deltar i planeringen av arbetsmiljön tillsammans med produktionsledningen.

 

Vi har även ett huvudskyddsombud som har till uppgift att samordna skyddsombudens verksamhet.

Vem som är skyddsombud framgår av bilder och text på våra informationstavlor.

 

 

Skyddssamariter

Skyddssamariterna är utbildade på att hjälpa till vid olyckor. Liksom för våra skyddsombud framgår det via våra informationstavlor vem som är utbildad skyddssamarit.

 

Skyddsorganisation

KB Components har även en skyddskommitté som sammanträder 4 gånger per år, i anslutning till skyddsronder.Arbetstider

För att uppnå maximal effektivitet är det viktigt att du utnyttjar din arbetstid fullt ut. På så sätt bidrar du till KB:s utveckling. Det är din närmsta chef som informerar dig om vilken arbetstid som gäller.

Vi stämplar in ombytta till arbetskläder liksom vi stämplar ut i arbetskläder.

 

Arbetstidsregistrering

Tidsregistrering görs via ProMark och här lägger du även in frånvaro. Registrering behöver inte ske vid lunch såvida du inte vill arbeta in tid.

 

Arbetstidsförkortning

IF Metall: Fr o m 2012-02-01 uppgår arbetstidsförkortningen till 58 timmar.

Ledarna: Fr o m 2012-02-01 uppgår arbetstidsförkortningen till 58 timmar.

Unionen och CF: Fr o m 2015-02-01 arbetstidsförkortningen till 58 timmar.

Visstidsanställda får inga ATF-timmar utan de får kronor/arbetad timme vilket utbetalas på slutlönen

Ledigheten tas ut efter överenskommelse med din chef.

 

Flextid (tjänstemän)

Flextid enligt följande tider:

Måndag-torsdag:

Morgon: 06.00–09.00

Lunch: minimum 30 min

Eftermiddag: 15.00–18.00

 

Fredag, samt dag före röd dag:

Morgon: 06.00–09.00

Lunch: minimum 30 min

Eftermiddag: 14.00–18.00

 

Flextidssaldo; Max 40 timmar får sparas och minus saldo på max 20 timmar medges. Flextid som överskrider 40 timmar stryks automatiskt vid månadsskiftet. Flexledighet utöver ordinarie flextidsregler skall godkännas av din chef och flexuttag medges för max fyra timmar per dag, med undantag för klämdagar då flexuttag medges för hel dag. Uttag av flex får ej kombineras med annan ledighet för att få hel dag ledigt.

 

Som klämdag räknas arbetsdag som infaller mellan två helgdagar, alternativt mellan helgdag och lördag.

 

Arbetstider, kollektivanställda

 

Semesterförläggning

Inför varje nytt kalenderår görs en överenskommelse om när huvudsemestern skall förläggas, samt om eventuell stängning.

 

Övertid

Övertid skall vara beordrat av närmsta chef. Övertidsersättning utges endast för hela halvtimmar.

Vid restid utöver ordinarie arbetstid utgår särskild restidsersättning.

 

Regler

Kompsaldo; Max 40 timmar får sparas och minus saldo på max 20 timmar medges.

 

Anställningsavtal

Anställningsvillkoren är reglerade i skriftligt avtal mellan företaget och den anställde.

Avtal tas fram av personalavdelningen i samband med din anställning.

Tänk på att eventuella förändringar av anställningsvillkoren ska bekräftas av personalavdelningen, skriftligt som ett tillägg till anställningsavtalet, för att vara giltiga.Besökare

 • Alla besökare (hantverkare, försäljare, kunder, …) ska gå in via huvudentrén och anmäla sig i receptionen samt få en besöksbricka.
 • Inhyrd personal anmäler sig första dagen i receptionen, därefter enligt anvisning från närmsta chef.
 • Anställda som besöker KB utanför sin arbetstid ska anmäla sig i receptionen.
 • Utanför dagtid ansvarar skiftsamordnare för de besökare som finns innanför grindarna.
 • Inga besökare får lämnas utan värd!
 • Hantverkare och entreprenörer får utföra sitt arbete på anvisad plats.
 • Besökare ska bära besöksbricka!
 • I Örkelljunga gäller att besökare ska bära besöksväst när de går ut i fabriken – finns vid reception.
 • Hantverkare och inhyrd personal ska använda väst. Efter det att information om företaget och säkerhetsföreskrifter har lämnats kan avsteg göras av närmaste chef.
 • Du som är värd för besök i Örkelljunga ansvarar för att föranmäla ditt besök till reception och Christina för registrering på KB nätet.
 • Meddela även köket om du och en större grupp besökare skall äta lunch. Anställda betalar maten själv.
 • Före visning av produktionsavdelning, verkstad, teknikavdelning, mätrum och laboratorium ska avdelningscheferna kontaktas senast dagen innan.

 

Bilkörning inom området

Inom området kör vi inte egna bilar mer än till och ifrån personalparkeringen och vid lossning och lastning i tjänsten. För att få köra in och parkera på annan plats än personalparkeringen krävs tillstånd från närmaste chef.

 

Bonus, flygbolag, hotell, biluthyrare, etc.

All bonus som intjänats av resenären, t.ex. vid flygresor eller hotellvistelser, skall beskattas om bonusen utnyttjas för privat bruk. Medarbetaren som utnyttjar denna bonus ska i samband med utnyttjandet meddela KB för upptag till beskattning av bonusens värde vid nästa löneutbetalningstillfälle. Detta gäller inte om nyttjandet av bonusen sker i tjänsten. Tillhörighet i bonusprogram får inte styra val av färdsätt, flygbolag, hotell etc. Här ska KB:s ev. förekommande egna avtal gälla och utnyttjas.Brandlarm

När brandlarmssiren ljuder ska fabriken och kontoren utrymmas!

All personal samt besökare ska gå till uppsamlingsplatsen vid personalparkeringen!

 

Utrymningsvägar

Dessa är till för vår säkerhet. Håll dessa fria från pallar och utrustning!

 

Utrymningstavlor

Vid personalingång, huvudentré, infocenter och lager/expedition finns utrymningstavlor. Dessa beskriver utrymningsvägar, placering av larmdonsknappar, brandbekämpningsmaterial samt hur du ska agera. Informera dig om dessa, för dig egen och andras säkerhet!

Vid test av brandlarm kommer information att anslås vid personalingången.

 

Dator, försäkring och ansvar

KB:s sakförsäkring täcker i de allra flesta fall skada eller stöld av egendom som den anställde tagit med sig för arbete utanför KB:s lokaler. I de fall där försäkringen inte täcker skadan anges klart i försäkringsvillkoren hur denna utrustning ska hanteras och förvaras.

 

Utrustning som anställda tar med sig utanför KB:s lokaler, såsom bärbar dator, mobiltelefon etc. skall förvaras på ett betryggande sätt så att skada eller stöld förhindras.

 

Den anställde har fullt ansvar för sin utrustning. Om skada eller stöld inträffar till följd av oaktsamhet är den anställde fullt betalningsskyldig för att ersätta utrustningen (bokfört värde) eller reparera den.

 

Ergonomiska hjälpmedel

Vid behov av personliga ergonomiska hjälpmedel ska du kontakta personalavdelning.

 

Fotografering

Kameror, video och mobiltelefoner får inte användas inom företaget utan tillstånd från chef. Detta är ett krav från våra kunder och en del i sekretessen rörande produkter och produktionsprocessen.Friskvård

Vi mår bättre om vi rör oss mer!

I Anderstorp kommer en massör regelbundet. Information kring hur du tecknar dig samt kostnaden för detta framgår av information på anslagstavlorna.
I Örkelljunga finns ett gym och i Anderstorp motionsrum att tillgå.

 

Friskvårdspeng

KB erbjuder alla tillsvidareanställda en friskvårdspeng om 2000 kronor per år för kostnader du haft för motion och friskvård. Företaget kan ersätta såväl årskort som klippkort eller enkelbiljetter förutsatt att de uppfyller övriga krav.
Mot uppvisande av kvitto får du din kostnad utbetald via din löneutbetalning. Kvittot skall innehålla datum, företagets/träningsanläggningens namn, ditt namn, samt vad kvittot avser. Kvittot ska lämnas under det året det avser. För tillfälligt anställda finns särskilda arrangemang. Kontakta din närmaste chef eller Personalavdelningen för mer information.

 

Företagshälsovård

I Anderstorp är vi anslutna till Hälsosam och i vårt avtal ingår en hälsokontroll vart 3:e år samt att vi har sköterska på plats 1 gång/kvartal. Lista över besökstider finns på anslagstavlorna.

 

Försäkringar

Kollektivavtalsförsäkringar

Mellan svenskt Näringsliv och LO respektive PTK har avtal träffats om ett antal försäkringar.

 Tjänstereseförsäkring

Ingår som en del i företagsförsäkringen. Omfattar samtliga anställda som är på tjänsteresa, gäller inom hela världen. (Se instruktion utlandsarbete).

Försäkringsnr: AIG 444-2215

Försäkringen ersätter: Se kortet!

Anställda som skall resa till annat land hämtar kortet hos ekonomichefen.

 

Hålla rent

Vi städar själva våra arbetsplatser enligt given rutin och källsorterar allt avfall. För mer information läs Källsorteringsinstruktionen som finns på alla miljöstationerna samt på intranätet.

 

Information

För Örkelljunga gäller
Infocenter: Här presenteras KB:s mål och uppföljningar. Du kan även läsa senaste nytt på skärmen och se nya artiklar i montern.

KB-nätet: Här presenteras KB:s och produktionsenheternas mål och uppföljningar, beskrivningar av hur vi arbetar, organisationsplaner med mera.

Enhetstavlor: Här presenteras produktionsenheternas mål och uppföljningar samt avvikelser.

Personalorganisationerna och personaltavla: Utanför matsalen finns facklig information och den information som anställda vill förmedla.

Informationsmöte: Chefer och arbetsledare genomför kvartals möten.

 

För Anderstorp gäller:
Informationstavlor samt intranät

 

Mer information angående företaget finns på vår hemsida www.kbcomponents.com / www.kb-system.com eller på våra intranät.

 

 

Jämställdhetsplan

Alla arbetsgivare som vid senaste kalenderårsskifte sysselsatte minst 25 arbetstagare ska var tredje år upprätta en plan för jämställdhetsarbetet på arbetsplatsen enligt diskrimineringslagen. Lagen har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor, samt utvecklingsmöjligheter i arbetet.

Jämställdhetsplanen ger uttryck för KB’s syn på jämställdhetsarbete och redovisar långsiktiga mål samt konkreta åtgärder. Planen fungerar som stöd och vägledning för chefer och medarbetare i deras jämställdhetsarbete och ska vara en del av företagets arbetsmiljöarbete.

 

För jämställdhetspolicy, se policy längre fram.

 

KB Boken

KB Boken (Personalhandboken), finns presenterad på KB’s Intranät och hänger vid informationsplatserna i fabriken.Konferenslokaler

Bokas via Outlook.

 

Kvalitetsmanual

Se ”Verksamhetshandbok”! Finns på intranäten.

 

Lagöverträdelser

Alla lagöverträdelser i tjänst till exempel parkeringsböter, fortkörning är personliga.

 

Lean Enterprise

KB arbetar enligt Lean thinking metodiken.

Se Lean Enterprise boken vad det innebär för oss. Denna finnes i broschyrstället i entrén eller digitalt på vår hemsida.

 

Ledighet

Allmänt

Planeringen av ledighet ska alltid göras med hänsyn till arbetsbelastning och planer, som finns för verksamheten under den tid som ledigheten avses, samt stämmas av med respektive chef. Ansökan skall göras i så god tid som möjligt.

 

Arbetsgivaren utger generellt inte någon lön under exempelvis tjänstledighet, föräldraledighet, studieledighet.

 

Ledighet, föräldraledighet

Ansökan skall lämnas två månader i förväg.

 

Lagstadgad rätt till ledighet föreligger i samband med barns födelse (föräldraledighet) och vid tillfällig vård av barn.

 

Enligt gällande kollektivavtal har föräldralediga arbetstagare, som varit anställda hos arbetsgivaren under minst 1 år i följd och under förutsättning att anställningen fortsätter under minst 3 månader efter tjänstledigheten, rätt till föräldraledighetstillägg från arbetsgivaren. För mer info kontakta personalavdelningen..

 

Ledighet, studieledighet

Arbetstagare som varit anställda hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under åren har rätt till ledighet för utbildning (obs! vid ledighetens början, inte vid ansökan).

 

Vid ledighet pga studier är arbetsgivaren inte skyldig att låta arbetstagaren återgå tidigare än två veckor efter det att han fått meddelande om att den anställde önskar återuppta sitt arbete. Har ledigheten varat under minst ett år är dock tiden istället 1 månad.

 

Ansökan skall lämnas i god tid före ledighet.

 

Permission

Vid vissa speciella tillfällen kan ledighet med lön beviljas. Vad som ger rätt till permission anges i respektive avtal. Har ni frågor kontakta personalavdelningen.Lokaler

Alla anställda ansvarar för att hålla våra lokaler snygga och prydliga. När du går hem på kvällen, se till att eventuella öppna fönster och dörrar stängs, lampor släcks och att det larmas. Detta både ur säkerhetssynpunkt och ur energisynpunkt.

 

Lön

En löneperiod omfattar en hel månad. Arbetad tid redovisas i tidsregistreringssystemet och attesteras av din arbetsledare eller chef efter varje arbetsvecka. Alla avvikelser från ordinarie arbetstid ska meddelas din arbetsledare eller chef.

 

Skatteavdraget beräknas utifrån de uppgifter som företaget hämtar från Skatteverket. Andra avdrag som kan förekomma är fackföreningsavgift, lunchkuponger mm.

 

Lönen sätts in på det bankkontonummer som Du lämnar till lönekontoret.

 

Löneutbetalningsdag

Företaget tillämpar månadslön för samtlig personal. Löneutbetalningsdag är den 25:e i månaden för anställda placerade i Örkelljunga medan anställda i Anderstorp erhåller lön den 15:e i månaden. Innfaller ordinarie utbetalningsdag under helg utbetalas lönen sista arbetsdagen före helg.

 

Mat, fika och dricka

 • I produktionen fikar och äter vi endast på anvisade platser under raster.
 • Automater för kaffe och varma drycker finns i produktionen.
 • I produktionen har vi inte mat och frukt eller dryck i kopp utan endast dricka i vattenflaska.

 

Milersättning

Utgår för tjänsteresor med privat bil med ersättning enligt Skatteverkets normer.

Först och främst skall alltid våra poolbilar användas vid tjänsteresor. Dessa bokas via Outlook.

 

Miljömanual

Se ”Verksamhetshandbok” på KB-nätet!

 

Missbruk

Av hänsyn till egen och andras säkerhet samt till den allmänna trivseln är det en självklarhet att man inte får vara berusad eller påverkad av vare sig alkohol, narkotiska preparat eller andra droger på arbetsplatsen. Vi ska alla verka för en drog- och rökfri arbetsplats.

 

Se missbrukspolicy under avsnittet Policy.

 

Mobbning

 • Vi accepterar ingen form av mobbning.
 • Vid behov kontakta personalavdelningen.

 

Se även policy gällande trakasserier och kränkande särbehandling under Policy.Mobiltelefon

Mobiltelefon som bekostas av KB är avsedd för medarbetare som behöver en sådan telefon i tjänsten. Beslut om inköp tas av närmaste chef. Mobiltelefon anskaffad av KB är avsedd för tjänstesamtal.

 

Anställda som tilldelats mobiltelefon ska hantera denna på rätt sätt. Bl.a. ska röstbrevlådor och vidarekopplingar skötas under semestrar. Särskilt viktigt är detta vid utlandsresor, då röstbrevlådor och vidarekopplingar kan orsaka företaget stora kostnader.

 

Vid anställnings upphörande återlämnas mobiltelefonen till närmaste chef senast sista arbetsdagen.

På KB gäller mobilfri arbetstid för all kollektiv personal, detta innebär att mobiltelefoner ej skall tas med ut i produktionslokalerna. Bruk av mobiltelefoner är endast tillåten i omklädningsrum och i lunchmatsalen, före och efter arbetstid och under lunchen.

Det är inte tillåtet att använda sig av sociala medier under arbetstid vilket inkluderar betalda raster.

 

Ordning och reda – 5S

Det är allas ansvar att hålla god ordning på sin arbetsplats. Ett styrmedel vi arbetar med är 5S. Där vi genomför revisioner enligt plan. Se datainfo/5S-revisioner. 5S har följande metodik:

1. Sortera

 • Det som inte behövs ska tydligt urskiljas från det som behövs. Sätt ”röd lapp” på överbliven utrustning, material, läckage, trasig eller smutsig utrustning och släng det sedan
 • Skapa ett ”avstjälpningsområde” där dessa föremål kan lämnas
 • Iordningställ en förbättringstavla med 5S-aktivitetsplan, städinstruktioner, namn på laget, foto etcetera

2. Systematisera

 • Bestäm dig för att var sak ska ha sin tydligt uppmärkta plats
 • Märk upp hyllor, verktyg, lådor etc. Detta gör att du tydligt kan se om något saknas och du får ordning på din arbetsplats
 • Välj noggrant och systematiskt ut rätt plats för dina saker så ansträngningarna blir minimala

3. Städa

 • Städa allt
 • Genom kontinuerlig städning och rengöring av såväl arbetsplats, utrustning som gemensamma utrymmen, kan många missöden besparas. Ett eventuellt oljespill upptäcks snabbt om maskinen är ren
 • Gör upp städinstruktioner för Vad, Hur, Vem och När

4. Se till

 • Att hålla den uppnådda nivån genom att kontinuerligt städa, sortera och systematisera
 • Att reparera utrustning
 • Att ständigt förbättra

5. Standardisera

 • Gör förbättringarna till en standard som följs av alla på arbetsplatsen
 • Utbilda och informera de anställda
 • På nytt måste man sortera och eliminera det som inte längre är nödvändigt, för att ytterligare optimera arbetsplatsen och definiera en ny standard, det vill säga anse aldrig att ni har nått det perfekta utan endast en etapp i en ständig förbättringsprocess!


Parkering

I Örkelljunga finns bilparkering på fabrikens västra och östra sida. Vissa platser är märkta för besökare eller ”Räddningstjänsten” och får inte användas av andra än behöriga. Det är viktigt att bilarna parkeras på avsedda platser så att utryckningsfordon, leveranser med mera kommer fram. På södra sidan finns även plats för cykel/MC.
I Anderstorp parkeras bilar på parkeringsytor framför verksamheten.

 

Personalingång

Vi använder alltid personalingången (alternativt för tjänstemän används entrén).

Du använder din tag för att öppna låset i personalingången. Vid vissa klockslag behövs även personlig kod.

Kontakta personalavdelningen om du behöver hjälp.

För Örkelljunga gäller nedan tider:

Måndag – fredag: 05:00–23:00 (endast tag) / 23:00–05:00 (tag + personlig kod)

Lördag – söndag samt röda dagar: Dygnet runt (tag + personlig kod)

 

Personalorganisationer

KB har kollektivavtal och samarbetar med de fackliga organisationerna, IF Metall, Unionen, Ledarna, samt Sveriges Ingenjörer.

 

Lunchmatsal

I Örkelljunga finns en matsal som är öppen för anställda och externa besökare.
Du kan lösa ett rabatthäfte om 10 lunchkuponger där kostnaden dras på din lön.

 

Policy

Kvalitetspolicy

KB:s produkter och tjänster ska tillfredställa kundens krav och förväntningar.

 

Detta gör vi genom allas engagemang och delaktighet i arbetet för total kvalitet genom:

 • ordning och reda
 • ständiga förbättringar
 • kostnadseffektivitet
 • kompetensutveckling

   

  Miljöpolicy

KB värnar om personalens hälsa och utveckling, närmiljön och naturresurserna.

Detta gör vi genom allas engagemang och delaktighet i arbetet för miljön genom:

 • effektivisera processer och produkter
 • minst följa lagens och kundernas krav
 • arbeta med ständiga förbättringar
 • förebygga olyckor och utsläpp

 

Arbetsmiljöpolicy

KB strävar efter en god arbetsmiljö som förebygger ohälsa.

Detta gör vi genom allas engagemang och delaktighet i arbetet för arbetsmiljön genom:

 • individanpassat arbetssätt
 • minst följa lagens och kunders krav
 • stöd för rehabilitering
 • tillvarata erfarenheter och synpunkter

 

IT-policy

KB:s informationsteknik och tjänster ska stödja affärsverksamheten, tillfredställa kundens krav och förväntningar genom en säker och effektiv hantering av data och information.

Detta görs genom:

 • säkerställd datahantering
 • säker och modern utrustning
 • säkerställda informationskanaler
 • kompetensutveckling av användare

Med kund avses såväl interna användare som externa kunder.

Denna policy utvecklas i riktlinjer för användare samt i rutiner för IT-avdelningen.

 

Brandskyddspolicy

Företaget arbetar systematiskt med brandskyddet genom följande:

 • ett aktivt ledarskap för brandskyddsarbetet
 • planerad utbildning för förebyggande brandskydd, alarmering, utrymning och brandsläckning
 • brandskyddsregler samt drift- och underhållsinstruktioner
 • kontrollsystem för brandsäkerheten och brandskyddsarbetet

 

Missbrukspolicy

KB Components strävar efter en alkohol- och drogfri arbetsmiljö. Utgångspunkten är att LÄGGA SIG I och BRY SIG OM!
Detta gör vi genom:

 • Nolltolerans mot införande av rusdrycker på företagets område
 • Stöd och hjälp till personer med missbruksproblem
 • Krav på medarbetare med missbruksproblem att aktivt medverka i rehabilitering
 • Utbildning, information och diskussioner kring alkohol- och missbruksfrågor
 • Alla som erbjuds en tillsvidareanställning skall genomgå en drogtestundersökning

 

Trakasserier och kränkande särbehandlingspolicy

KB Components accepterar ingen form av trakasserier eller kränkande särbehandling. Alla medarbetare ska känna trygghet på arbetsplatsen.

Detta gör vi med allas delaktighet genom:

 • Respektfullt bemötande så att varje medarbetare känner sig värdefull
 • Tidigt uppmärksammande av trakasserier
 • Vidta motåtgärder i de fall trakasserier förekommer

 

Jämställdhetspolicy

KB Components värnar om lika möjligheter för män och kvinnor i arbetslivet och strävar efter en jämställd arbetsplats.

Detta gör vi genom:

 • Lika möjlighet till utveckling, föräldraskap, befordran och lön
 • Jämnare könsfördelning såväl totalt som i olika grupper/avdelningar
 • Ökad kunskap kring jämställdhet
 • Motverka förekomsten av sexuella trakasserier

 

Mutpolicy

KB Components strävar efter ett arbete fritt från mutor och bestickning, där en hög affärsmässig etik står i centrum.

Detta gör vi genom:

 • Nolltolerans mot mutor
 • Agera i enighet med gällande konkurrenslagar
 • Om någon affärskontakt vid upprepande tillfällen bryter mot riktlinjerna avslutas affärssamarbetet
 • Disciplinära åtgärder som sanktion för tjänstefel

Se vår Etik-och Uppförandekod (Code of Conduct) för utförligare innehåll. Finns på vårt intranät.Politisk propaganda eller verksamhet

Vi accepterar ingen form av politisk propaganda eller verksamhet inom KB.

 

Posthantering

Var och en lägger utgående post i avsedd korg i receptionen. Inkommande post sorteras av receptionisten i postfack.

 

Rehabilitering

Syftet med rehabiliteringsreglerna är att möjliggöra för en arbetstagare att återvinna sin arbetsförmåga. Det betyder att rehabilitering är till för situationer i vilka det behövs åtgärder för att den sjuke ska kunna återgå till arbetet.

 

KB har som arbetsgivare ett skyddsansvar, men om en anställd ändå råkar ut för ett olycksfall eller en sjukdom, har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar.

 

En rehabiliteringsutredning ska göras av Försäkringskassan i samråd med den anställde och arbetsgivaren om en anställd varit helt eller delvis frånvarande p.g.a. sjukdom under en period eller om den anställde själv begär det. Från och med 1 juli 2008 infördes den nya rehabiliteringskedjan vilken fokuserar på arbetstagarens arbetsförmåga.

 

Religion, religiös verksamhet

Vi tar inte ställning i religiösa frågor inom KB. Var och ens tro och religion är en privatsak.

 

Representation, extern och intern

Med representation menar vi alla former av representationsaktiviteter, såsom måltider, presenter, besök på nöjeslokaler etc. där KB betalar kostnaderna för arrangemanget. Vid representation följer vi ”Farfars-principen”, dvs det är alltid högsta chefen som betalar.

 

All extern representation ska ha ett klart syfte samt ett samband med en affärshändelse. Syftet ska anges på kvitto eller faktura tillsammans med namn på deltagare samt vilket företag de representerar. Vid extern representation ska deltagare från KB ha ett direkt samband med affärskontakten. En god riktlinje är att antalet deltagare från KB inte bör överstiga antalet deltagare från motparten. Avdrag för intern representation medges tex för personalfester och i samband med informationsmöten. Vi följer Skatteverkets normer, varför vi hänvisar till dessa. Där anges bl.a. vilka belopp som är avdragsgilla för olika typer av representation.Resereglemente

Vid resor i tjänsten följer vi Skatteverkets tabeller för ersättning tex vid övernattning i tjänsten där traktamente utgår.

 

Reseräkning

Reseräkningen utgör företagets verifikation enligt bokföringslagen, varför verifikationer till reseräkningen ska bifogas i original.

Andra tjänsterelaterade omkostnader som inte täcks av traktamenten ersätts med faktisk kostnad i den mån detta medges enligt gällande skattelagstiftning och andra regler. Närmaste chef godkänner reseräkningen och vidarebefordrar den till löneavdelningen.

 

Resor i tjänsten

Ska allmänt sett ske med det mest kostnadseffektiva färdsättet. Om transport över Öresundsbron sker ska företagets BroBizz användas.

Resor ska alltid ha ett affärsmässigt syfte och kunna motiveras. Såväl vad gäller resväg som färdsätt.

 

Resor, konferenser, utbildning, studieresor, studiebesök

Ska alltid planeras och dokumenteras med schema, studiebevis eller dylikt och ha ett affärsmässigt syfte och vara till nytta för företaget.

Ska alltid ha minst sex timmars program per dag, exkl. för resdagarna.

Ska alltid ha ett direkt samband med vår verksamhet eller utvecklingen av den.

 

Restidsersättning

Utges inte till anställda som inte erhåller över-/mertidsersättning. Undantag är dessutom den i vars arbete det ingår tjänsteresor av betydande omfattning och där det inte särskilt är överenskommet att restidsersättning ska utges.

 

Rökning

 • På KB Components tillämpar vi rökfri arbetstid. Rökning är endast tillåten på anvisad plats, före och efter arbetstid och under lunchen.
 • Vi stödjer dig som behöver hjälp med rökavvänjning, kontakta personalavdelningen!

Semester

För semester gäller att ansökan skall göras så tidigt som möjligt hos din chef.

Huvudsemestern förläggs gemensamt för alla arbetstagare. Resterande semester förläggs individuellt genom överenskommelse mellan dig och din chef.

De som har över 20 dagar betald semester kan spara dessa överskjutande dagar i maximalt 5 år. De sparade semesterdagarna ska tas ut i den ordning de sparats.

Obetalda dagar sparas inte.

 

Sjukdom

Sjukdom/vård av barn

När du blir sjuk, eller är hemma för vård av sjukt barn, skall du omedelbart meddela din chef. Den anställde bör om möjligt ange trolig återkomstdag till arbetet. Vid längre tids frånvaro bör du veckovis hålla kontakt med din chef.

Du ska meddela din chef dagen innan du återgår i arbete.

Vård av sjukt barn anmäler du även till Försäkringskassan.

Vid sjukdom skickas en sjukförsäkran hem till dig. Du fyller i och lämnar till lönekontoret vid återkomst till arbetet.

Vid sjukdom längre än en vecka måste läkarintyg uppvisas.

 

Skattefria gåvor till anställda

Varje gåva till en anställd ska kunna motiveras sakligt.

KB följer Skatteverkets normer för skattefria gåvor.

Det åligger alla anställda att avböja gåvor från leverantörer, samarbetspartners, uppdragstagare, kunder etc. som kan uppfattas som muta eller bestickning.

Se Etik- och Uppförandekod (Code of Conduct)!Skyddsutrustning

Vi använder den utrustning som det hänvisas till på utrustning och portar.

 • Vi använder tilldelad skyddsutrustning.
 • Hörselskydd och skyddsskor ska användas i produktionslokalerna.
  I Örkelljunga är det krav på bärande av hörselskydd för samtliga som vistas i produktionslokaler.
 • Hörlurar till CD/MP3-spelare, mobiltelefoner är ej hörselskydd!

 

Säkerhetsfrågor

Hela vår verksamhets överlevnad handlar om förtroende och säkerhet. I våra lokaler finns det alltid information om enskilda personer som är av konfidentiell karaktär, antingen om personen i fråga eller om personens nuvarande eller blivande arbetsgivare. Det är ett förtroende som var och en av våra anställda har att leva upptill och hantera på rätt sätt.

 

 • Våra lokaler är skyddade med larm. Den som sist lämnar kontoret ansvarar för att släcka och larma. Den som kommer först på morgonen ansvarar för att larma av.
 • Alla anställda förväntas följa de säkerhetsregler som upprättas.
 • Nycklar och passerkort förvaras säkert och ev. förlust meddelas omgående till personalavdelningen.
 • Dokument – elektroniska och på papper – och utrustning ska handhas med den omsorg som krävs.
 • Dörrar ska hållas låsta och inga obehöriga personer får släppas in i lokalerna. Vid besök möts gästen i dörren och värden/värdinnan ansvarar för att inga hemligheter läcker ut.
 • Beakta sekretess i allt vad du gör som anställd. Lämna inte ut information till obehöriga och lämna inga handlingar med personliga eller annan information framme.
 • Mjukvara för persondatorer får inte kopieras till KB’s datorer utan att först ha kontrollerats med antivirusprogram.

 

Uppsägning

Reglerna för uppsägning, oavsett om det är den anställde som själv säger upp sin anställning eller om det är arbetsgivaren som säger upp en anställd, regleras i anställningsavtal, kollektivavtal och i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

 

En uppsägning ska alltid ske skriftligt. Personalavdelningen har en mall som gärna får användas.

 

Om den anställde säger upp sig är uppsägningstiden för kollektivanställd personal en månad, för tjänsteman se kollektivavtal.

 

Alla anställda som slutar har rätt att få ett fullständigt betyg med vitsord (om anställningen varat minst sex månader) i samband med avslutad anställning, oavsett skälen till att anställningen upphör. Kontakta närmaste chef eller personalansvarig.

 

Uppvaktning för jubilarer

Vi uppvaktar våra anställda vid 10, 25 samt 40 års anställningstid.
De som fyller 50 år och de som går i pension uppvaktas likaså.

 

Utbildning

Planeras i samråd med närmaste chef.Utvecklingssamtal

Hålls minst en gång per år mellan chef och varje medarbetare.

 

Verksamhetshandbok

KB:s processer beskrivs i Verksamhetshandboken. Denna hittar du på KB-nätet eller på G-driven:/Datainfo/Verksamhetshandboken.

 

Ändrade arbetsförhållande

Det kan finnas skäl för att byta arbetsuppgifter eller arbetstid. I båda fallen skrivs det ett avtal mellan arbetsgivaren och dig. I de fall du önskar byta arbetsuppgifter eller arbetstid kontaktar du din chef.

Tjänster annonseras ut internt och kan sökas av alla anställda på KB. Dessa tjänster anslås på företagets informationstavla och på KB nätet

 

Övertid

Övertid utgår ej vid t.ex. utbildning, resor eller konferenser.


Contact

Elisabeth Gyllenskiöld
elisabeth.gyllenskiold@kbcomponents.com