Lyssna – Höra

På KB vill vi lyssna på våra medarbetares synpunkter, idéer och input. Dörren står alltid öppen på KB och personal som har frågor eller funderingar välkomnas att ta kontakt. Det kan ofta bli givande samtal som sätter igång tankar och processer och som senare verkligen kan bli en förändring. Varje avdelning har månadsmöte och i vissa fall även veckomöte med sin personal där medarbetarna får fortlöpande information om hur det går för verksamheten. Där har också alla möjlighet att framföra feedback och ställa frågor.

Varje år har vi medarbetarsamtal med alla anställda. Där går vi igenom medarbetarens arbetssituation. Vi sätter upp en utvecklingsplan för det kommande året och tittar på hur det gågna årets utvecklingsplan har gått. Syftet är att behålla och utveckla en god arbetsmiljö samt att utveckla medarbetaren.

I våra medarbetarsamtal läggs stor vikt vid personliga mål och utveckling, där åtgärder dokumenteras och följs upp. Alla individer har även en kompetensmatris där det tydligt framgår vilken kompetens den enskilda individen, samt även gruppen/avdelningen som helhet, har och vilka områden som behöver förbättras.

 

Se bifogad mall för medarbetarsamtal.

 

Vidare finns en styrgrupp för Great Place To Work, som är tillgänglig som resurs och bollplank för arbetet med trivselhöjande förbättringar.

KB Components AB har infört målstyrning som löpande följs upp. Vidare finns företagets 3 värdegrunder med och varje medarbetare ges möjlighet att förstå, diskutera och sedan utvärderas hur väl de uppfyller dessa. Värdegrunderna är; Affärsmannaskap, Proffesionalism och Engagemang

Inom Great Place To Work, så jobbar alla avdelningar med en egen utvärdering av resultatet. Man bestämmer gemensamt inom avdelningen vilka fokusområden man vill och behöver jobba med. Detta skapar ett brett engagemang där alla får säga sitt och framförallt komma med konstruktiva förbättrande åtgärder.

För att stödja att man på ett lätt sätt kan anmäla oegentligheter o dyl finns en visselblåsar funktion där man kan vara anonym om man så önskar.

Vi genomför en årlig medarbetarundersökning där vi får ett objektivt mått på hur medarbetarna ser på vår verksamhet.

 

På KB har vi förstått vikten av att involvera våra medarbetarna i företaget. Att göra dem delaktiga i beslut, förbättringsprocesser osv. ger en medarbetare med större arbetslust och engagemang anser vi. Vi arbetar ofta i mindre arbetsgrupper för att skapa engagemang, ofta kommer synpunkter och idéer mer naturligt då. Alla ledare eftersträvar att ha daglig kontakt och närvaro med sina medarbetare, för att kommunicera och att komma med feedback. Genom detta sker en direkt två-vägs kommunikation där det ofta kommer fram bra förslag och lösningar i den dagliga driften. Den öppna kommuniktationen vi strävar mot skapar en trygg arbetsplats där även negativ kritik blir enkel att hantera.

 

Vid konflikthantering arbetar vi enligt vår egen modell Lyssna – Agera

KB är en stor arbetsplats med många anställda, alla med olika bakgrund, erfarenheter och personlighet. Det är då inte konstigt att det blossar upp konflikter då och då. Det är förstås väldigt viktigt att fånga upp problemet och att försöka lösa den så fort som möjligt.

Då det uppstår ett problem mellan kollegor och/eller chef, kallas berörda till ett samtal av närmaste chef och/eller HR. Där får medarbetarna prata ut och vi går till botten av problemet och reder ut vad som har hänt, och varför. I första hand försöker vi alltid lösa det internt och det har faktiskt aldrig  hänt att vi behöver tillkalla en extern hjälp för att lösa en konflikt.

 

Vid tillfällen då medarbetare visat tecken på överansträngning eller liknande kontaktas HR för ett första samtal och därefter görs ett åtgärdsprogram som kan innefatta rådgivning och terapi.

Vi har en Etik och uppförandekod som beskrivs i detalj under ”Verksamhetshandboken/Code of Conduct”.Lyssna – Involvera

Alla medarbetare skall kunna påverka sin arbetssituation och bidra till företagets utveckling. Detta sker i första hand genom närmaste chef som har ansvar för att följa upp respektive medarbetare och involvera sin personal i utvecklingen av avdelningen. Det finns också en digital förslagslåda där man kan lämna förslag och funderingar.

 

Förslagen tas vidare till ja vadå? Se samverkansgrupp nedan.

 

Företagets 3 mål; Tillväxt, lönsamhet och trivsel är tydligt kommunicerade till alla och är med från anställningen början där HR förklarar dessa redan vid introduktionsprogrammet. Individuella mål kopplade till dessa sätts mellan medarbetare och chef. Dessa mål diskuteras vid medarbetarsamtal och följs sedan upp kontinuerligt under året.

 

Alla chefer eftersträvar att ha daglig kontakt och närvaro med sina medarbetare. Genom detta sker en direkt två-vägs kommunikation där det ofta kommer fram bra förslag och lösningar i den dagliga driften.Lyssna – Lösa problem

Då det uppstår ett problem mellan kollegor och/eller chef, kallas berörda till ett samtal av närmaste chef och/eller HR. Beroende på omständigheterna kopplas aktiviteter till att lösa konflikten. Vid tillfällen då medarbetare visat tecken på överansträngning eller liknande kontaktas HR för ett första samtal och därefter görs ett åtgärdsprogram som kan innefatta rådgivning och terapi.

 

Vi har en Etik och uppförandekod som beskrivs i detalj under ”Verksamhetshandboken/Code of Conduct”.


Contact

Elisabeth Gyllenskiöld
elisabeth.gyllenskiold@kbcomponents.com